Miljööverenskommelse

solcellspark

Kommuner och Region Värmland har skrivit miljööverenskommelser tillsammans med länsstyrelsen. Överenskommelserna innehåller åtgärder som kommunerna och regionen åtar sig att genomföra senast år 2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att skapa bättre förutsättningar för länet att nå miljömålen och de globala målen i Agenda 2030, att lära oss hantera ett förändrat klimat samt att bidra till ökad samverkan i det regionala miljö- och klimatarbetet.

Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans valt ut fem fokusområden inom vilka åtgärder prioriteras:

1: Minskad klimatpåverkan

2: Hållbar samhällsplanering

3: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

4: Hållbar vattenförvaltning

5: Hälsa och livsstil

Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp hur kommunerna och regionen lyckas uppfylla åtgärderna i överenskommelserna.


Hur har det gått?

Under våren 2019 gjordes en uppföljning av hur långt Arvika kommun har kommit med att genomföra åtgärderna. Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet har påbörjats för att genomföra de flesta åtgärdena. Ett par av åtgärdena är dock helt genomförda. Det gäller bygget av förskolan ”Galaxen”, där höga krav ställdes vad gällde kemikalieinnehållet i byggmaterialet. Det gäller även framtagandet av en manual som ska ge vägledning i hur man i praktiken gör giftfria köp inom förskolans värld.

Tre åtgärder räknas som genomförda då de följs varje år. Det gäller ny- eller ombyggnationer av byggnader för boende eller verksamheter som minst ska uppnå kraven för ”Miljöbyggnad klass brons”. Det gäller även att minst tre kilometer cykelväg ska upprustas eller nyanläggas varje år. Likaså gäller det åtgärden att det skogsbruk som kommunen driver ska behålla miljöcertifieringarna enligt PEFC och FSC.

Två åtgärder hade ännu inte påbörjats vid uppföljningen, framtagande av en plan för cykelvägnätet i de centrala delarna av Arvika stad och en uppdatering av avfallsplanen. De arbetena ska påbörjas under 2019.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-17
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Miljöutvecklare
  • Tfn 0570-819 86
  • Bertil Ahlin