Miljööverenskommelse

solcellspark

Kommuner och Region Värmland har skrivit miljööverenskommelser tillsammans med länsstyrelsen. Överenskommelserna innehåller åtgärder som kommunerna och regionen åtar sig att genomföra senast år 2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att skapa bättre förutsättningar för länet att nå miljömålen och de globala målen i Agenda 2030, att lära oss hantera ett förändrat klimat samt att bidra till ökad samverkan i det regionala miljö- och klimatarbetet.

Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans valt ut fem fokusområden inom vilka åtgärder prioriteras:

1: Minskad klimatpåverkan

2: Hållbar samhällsplanering

3: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

4: Hållbar vattenförvaltning

5: Hälsa och livsstil

Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp hur kommunerna och regionen lyckas uppfylla åtgärderna i överenskommelserna.


Hur har det gått?

Under våren 2021 gjordes en uppföljning av hur det har gått för Arvika kommun att genomföra åtgärderna. Elva åtgärder är helt genomförda. Det gäller bygget av förskolan ”Galaxen”, där höga krav ställdes vad gällde kemikalieinnehållet i byggmaterialet. Det gäller även framtagandet av en manual som ska ger vägledning i hur man i praktiken gör giftfria köp inom förskolan.

Flera åtgärder sker löpande och bedöms därför som genomförda då det finns rutiner för dem i ordinarie verksamhet. Det gäller ny- eller ombyggnationer av byggnader för boende eller verksamheter som minst ska uppnå kraven för ”Miljöbyggnad klass brons”. Det har upprustas eller nyanlagts minst tre kilometer cykelväg varje år. Vi har också skogsbruket inom kommunen som har behållit miljöcertifieringarna enligt PEFC och FSC.

Sju åtgärder har genomförts till mer än hälften av vad som skulle bli utfört. Bland annat strategi för tätortsnära grönområden som nästan blev klar under 2020. VA-policy är klar, men i åtgärden ingick också att ta fram VA-plan ett projekt som kommit mer än halvvägs under 2020. Fyra åtgärder har påbörjats men har kommit mindre än halvvägs. Det är bland annat framtagande av en plan för cykelvägnätet i de centrala delarna av Arvika stad och en uppdatering av avfallsplanen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-23