Lyssna på sidan Lyssna

Mobbning, trygghet, säkerhet

pappfågel i taket på ett klassrum

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar:

  • Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling)
  • Diskrimineringslagen

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Plan mot kränkande behandling

Till sin hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en likabehandlingsplan, eller "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" som är den korrekta benämningen. Varje förskola och skola ska ha en sådan plan som ska följas upp och utvärderas varje år.

I planen berättar varje enhet om vad de gör för att deras barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledningen och pedagogerna har.

Du hittar planerna på förskolans/skolans respektive webbsidor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-02
Kontakta oss