Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek är beroende av dels familjens bruttoinkomster, dels antalet barn i familjen som har barnomsorg. Via en av sidans länkar kan du få hjälp med att automatiskt räkna ut din barnomsorgsavgift.

Avgift för förskoleverksamhet 1-2 år

Barn 1: 3 % av bruttolönen eller max 1 362 kronor
Barn 2: 2 % av bruttolönen eller max 908 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolöneneller max 454 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Avgift för förskoleverksamhet 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av bruttolönen eller max 1 021 kronor
Barn 2: 1,5 % av bruttolönen eller max 681 kronor
Barn 3: 0,75 % av bruttolöneneller max 340 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift

Barnet räknas som treåring från den 1 september det år som barnet fyller 3 år.
Barn 3-5 år med Allmän förskoletid har avgiftsfri placering

Avgift för fritidshem

Barn 1: 2 % av bruttolönen eller max 908 kronor
Barn 2: 1 % av bruttolönen eller max 454 kronor
Barn 3: 1 % av bruttolöneneller max 454 kronor
Barn 4 och uppåt: ingen avgift
Lovtillsyn: 75 kr/dag

Allmänt om avgifter

Barnet räknas som 1-2 år fram till 31 aug det år barnet fyller 3 år, avgiften reduceras från 1 september samma år.

Om flera barn i familjen har plats inom barnomsorgen räknas det yngsta barnet som barn 1 oavsett verksamhet.

Platsen i barnomsorgen är ett abonne­mang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas tolv månader om året.

Du är skyldig att snarast anmäla inkomständring/ändring i familje­förhållanden som påverkar avgiftens storlek till expeditionen för Lärande och stöd.

Avgiften är baserad på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. För makar/sambo gäller detta oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Vid växelvis boende där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg är båda vårdnadshavarna platsinnehavare, de räknas som separata hushåll och får var sin faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll och respektive vårdnadshavare betalar avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats.

Förändras förhållandet så att en av vårdnadshavarna inte har behov av plats blir den andra ensam platsinnehavare och betalar hela platsen.

Om du inte besvarar ”Begäran om inkomstuppgift” som årligen skickas ut, får du betala maxavgift.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott, det vill säga fakturan för januari månad skickas ut i februari.

Full avgift tas ut från första inskolningsdagen.

Du förlorar din plats i barnomsorgen om du inte betalar avgiften.

Är barnet borta på grund av sjukdom (barnets eller föräldrarnas) minst 30 kalenderdagar i följd, kan avgiften reduceras med 50% för det frånvarande barnet. Detta görs genom en skriftlig ansökan till 97. Förskolecentrum, 671 81 Arvika.

För lovtillsyn gäller att avgift debiteras efter begärda dagar i an­sökan, ej för faktiskt utnyttjade.

I övrigt följer Arvika kommun skriften "Lagens ramar kring barnomsorgsavgifter" som Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-01-19
Kontakta oss