Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens krisarbete

Kommunen ska enligt lag se över vilka risker, sårbarheter och beroenden som finns inom kommunens geografiska område och göra en plan för hur dessa ska hanteras. För att leva upp till kraven görs varje år en riskinventering i form av en riskanalys. Utifrån riskanalysen gör man sen en åtgärdsplan samt en krisledningsplan för varje mandatperiod.

Krisledningsplanen beskriver rutiner för ledning och samverkan vid en kris. En kris kräver ofta snabba och väl genomtänkta beslut, liksom samverkan mellan kommun, polis, landsting, grannkommuner, myndigheter och samhällsaktörer.

Det är kommunens krisledning som leder arbetet vid en kris. Krisledningen består av tjänstemän i nyckelbefattningar och politiker och med detta kan också den normala beslutsprocessen kortas av om det behövs.

Åtgärdsplanen innehåller insatser som kommunen ska genomföra för att minska sina sårbarheter samt förbereda de kommunala verksamheterna för att kunna hantera stora påfrestningar. Exempel på åtgärder kan vara att ta fram planer för stora personalbortfall, hur staden ska stängas av vid översvämning eller att se över kritiska punkter inom vattenledningssystemet.

Arvika är en kommun med stor erfarenhet av kriser och säkerhets- och krisberedskapsarbetet är högt prioriterat. Därför utbildas och övas personal regelbundet i rutiner för ledning och samverkan.

Vad är en kris?

En kris är en händelse som kan betyda olika saker för varje kommuninvånare.

Kommunens krisledning påbörjar sitt arbete om det inträffar en så kallad extraordinär händelse eller större samhällsstörning som kraftigt påverkar samhällsviktig verksamhet.

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning (eller överhängande risk för allvarlig störning) i viktiga samhällsfunktioner och som kräver brådskande insatser av kommunen.

Händelsen kan komma att innebära fara för, eller direkt påverkan på liv, hälsa, miljö eller omfattande materiell skada. Händelsen kan även beröra flera av kommunens verksamheter, vilket betyder att det finns ett behov av gemensam ledning och samordning. Utmärkande för en extraordinär händelse är också att händelsen får stor massmediabevakning, eftersom den räknas som en nyhet.

En extraordinär händelse kännetecknas av:

 • Akut behov av beslut
 • Flera verksamhetsområden inom kommunen berörs
 • Stort behov av samordning av kommunala åtgärder
 • Stort informationsbehov till kommunanställda och kommuninvånare
 • Stort samverkansbehov med andra myndigheter och organisationer

Exempel på extraordinära händelser:

 • Svår störning i el-, vatten- eller värmeförsörjning
 • Stora störningar i tele- och IT-kommunikation
 • Svåra översvämningar/höga flöden som påverkar infrastruktur och människor
 • Extrem väderlek (skyfall, snöoväder, storm, kyla eller värme)
 • Större utsläpp från transport med farligt gods på väg och järnväg
 • Allvarlig smitta bland människor
 • Stor omfattande brand
 • Stor trafikolycka
 • Dammbrott
 • Radioaktivt nedfall
 • Terrorism

Hur får jag information?

Vid en kris eller allvarlig händelse finns det ett stort behov av att kunna kommunicera med allmänheten. Det finns flera olika informationssidor och kommunikationsvägar som kommunen använder sig av.

 • Krisinformation.selänk till annan webbplats förmedlar information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner som hanterar kriser. Där kan du även läsa om aktuella risker och hot både i Sverige och i omvärlden.
 • 113 13 är det nationella informationsnumret som används vid allvarliga händelser och kris. Syftet med 113 13 är att du ska kunna lämna uppgifter till de aktörer som hanterar händelsen samt få ta del av information.
 • P4 Värmland och SVT är de officiella beredskapskanalerna. När du hör ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller på något annat vis varnas om en händelse, slå då på radion eller Tv:n för mer information. Det är även möjligt att skicka ut en varning eller VMA genom ett talmeddelande till fast telefoni.
 • På kommunens webbplats kommer du att kunna ta del av krisinformation och vid behov öppnar kommunen en upplysningscentral dit du kan ringa för att få svar på dina frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-27
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Elin Dahlgren
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-827 70

 • Ida Andersson
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-814 77