Lyssna på sidan Lyssna

God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-hemmet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Det är viktigt att den gode mannen har klart för sig vad hans eller hennes roll består i och inte agerar som en ”mamma eller pappa”. Om så sker uppstår ofta problem för barnet som annars hade kunnat undvikas om gode mannen hade agerat mer professionellt.

Oftast har barnet föräldrar någonstans i världen och den gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. De barn som kommer få ett positivt beslut i asylfrågan får därmed en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen bör därför utöva sitt uppdrag på ett sådant sätt att det inte knyts några djupare känslomässiga band med barnet.

Uppgifter för den gode mannen

 • Ansöker om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt).
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Ser till att barnet får den hälso-, sjuk- och tandvård som barnet behöver.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Deltar i utvecklingssamtal.
 • Beslutar om skolresor.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollerar att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Tecknar hyreskontrakt, efter permanent uppehållstillstånd.
 • Företräder barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycker till placering av barnets boende.
 • Ansöker om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräder barnet om det utsätts för brott.
 • Företräder barnet om det begår brott.
 • Är ett stöd för barnet.
 • Meddelar överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats.
 • Redovisar uppdraget till överförmyndaren.
 • Anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet.
 • Verkar för en god kontakt, informationsutbyte och samverkan med andra aktörer runt om barnet, så som HVB-hem, socialsekreterare, kontaktpersoner med flera.

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter, om inte personal på boendet gör det.

Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken)
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera)
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter
  ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess

God man och sekretess

Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av någon tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss information är närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
 • barnet varaktigt lämnat Sverige
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • det är uppenbart att god man inte behövs


Överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Ansökan om barnbidrag efter uppehållstillstånd

Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den eller de som har den faktiska vården av barnet.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård. Från den tid barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige fram till dess en särskild vårdnadshavare förordnas, kan endast socialtjänsten med stöd av 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken om det finns ”särskilda skäl” begära att barnbidraget betalas ut till ”någon annan lämplig person” eller socialtjänsten själv.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn.

I sådana fall ska socialtjänsten väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Detsamma gäller för barn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

 

Arvode och reseersättning

Arvode

Ersättning betalas ut efter den redogörelse som den gode mannen skickar in månadsvis på pappersblankett. På sikt kommer detta övergå till kvartalsvis istället för månadsvis. Arvodesbegäran behandlas och granskas i den ordning de kommer in till överförmyndarnämndens kansli, därför kan det ta tid innan du får din ersättning.

Grundersättningen är 2 000 kr per månad. Om du haft extra kostnader under perioder, så som porto, telefonsamtal med mera kan du begära ett kostnadstillägg om 100 kr.

Reseersättning

Resor redogörs för på resespecifikationen i blanketten. Den reseersättning som utgår gäller enbart för de faktiska kostnaderna. Det innebär att du inte kan få betalt flera gånger för samma resa, om du till exempel är god man åt flera barn på samma boende. Överförmyndarnämnden rekommenderar att du försöker planera dina besök och möten med barnet och andra aktörer så du som god man inte behöver göra omotiverade resor.

Resor till och från Migrationsverket, möte med ombud och Skatteverket, där du som god man är kallad, redovisas tillsammans med kopia på kallelsen och kvitton som visar utlägg av allmänna kommunikationer som tåg eller buss.

Det är viktigt att du som god man funderar på vad som ingår i ditt uppdrag och inte gör resor, besök eller åtgärder som ligger utanför ditt uppdrag, eftersom det inte utgår någon ersättning för detta. Aktiviter som fritidssysselsättningar, resor till hälso-, sjuk- och tandvård, optiker med mera ingår inte i uppdraget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-06-21
Kontakta oss
 • 14. Överförmyndarnämndens kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Strandvägen 2

 • ofn@arvika.se

 • Tfn 0570-817 02
 • Tfn tid tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

 • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00.