Lyssna på sidan Lyssna

God man, förvaltare, förmyndare

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, som utses av Kommunfullmäktige. I Arvika kommun finns ingen utsedd överförmyndare utan en överförmyndarnämnd och handläggande tjänstemän.

Överförmyndarnämnden är en myndighet, som är till hjälp för gamla, sjuka, utvecklingsstörda och barn och som även fattar vissa beslut eller yttrar sig till tingsrätten, som är beslutande instans.

Myndig - förmyndare

I Sverige blir alla myndiga när man fyller 18 år. Det innebär att man har rätt att, och förväntas, sköta sig själv och sina ekonomiska förhållanden, till exempel skaffa bostad och betala hyran och andra räkningar, skaffa kläder och husgeråd samt även ha kontakt med myndigheter, banker och andra inrättningar.

För ett barn som inte fyllt 18 år är det föräldrarnas uppgift att svara för dessa utgifter. Barnet är omyndigt och föräldrarna (normalt båda föräldrarna gemensamt) är dess vårdnadshavare och förmyndare. Barnet får inte ensamt skriva på viktiga handlingar (i några fall gäller 16 år). Vissa rättshandlingar som gäller barn får inte beslutas av förmyndarna själva. Det vanliga begreppet ”målsman” finns inte längre kvar i lagstiftningen.

I vissa fall behöver även vuxna hjälp. Det kan gälla den som är långvarigt och allvarligt sjuk, förståndshandikappad eller dement, glömsk och ålderdomssvag. Det som då ofta kan bli aktuellt är att en god man eller förvaltare förordnas. I andra fall kan det räcka med att överförmyndarnämnden godkänner den aktuella rättshandlingen. I en del fall krävs både god man och Överförmyndarnämndens godkännande.

Omyndiga barn

I den dagliga verksamheten sköter förmyndaren barnets affärer och förvaltar dess förmögenhet. Förmyndaren har redovisningsplikt till barnet när det blir myndigt. Vissa begränsningar i rätten att förfoga över barnets tillgångar kan förekomma. Överstiger barnets tillgångar åtta basbelopp (cirka 343 000 kronor - år 2009) ska redovisning lämnas till överförmyndaren varje år.

Får barnet bland annat arv, försäkringsersättning, skadestånd, berörs av köp/försäljning av fast egendom (till exempel hus) eller en rättshandling tillsammans med sin förmyndare, ska överförmyndarnämnden kontaktas. I några fall måste då en tillfällig god man utses och i andra fall räcker det med att överförmyndarnämnden godkänner åtgärden.

I lagstiftningen regleras dessa ärenden främst i Föräldrabalken (SFS:1949:381).

God man

En god man - som ofta är en kvinna - ska hjälpa sin huvudman med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person som lagen uttrycker det. Det innebär att hjälpa till med att förvalta pengar och annan egendom, betala räkningar, biträda vid inköp med mera, men inte att ersätta huvudmannen. Uppdraget måste i hög grad anpassas till vad huvudmannen inte kan göra själv. Det gäller att kunna samarbeta med huvudmannen och även ha god kontakt med vårdgivare, bank, sjukvård och andra inrättningar och myndigheter.

Förvaltare

Om personer, som genom förståndshandikapp eller annat förhållande behöver hjälp och det inte är tillräckligt med god man, kan det utses en förvaltare. Att få förvaltare innebär en inskränkning i den enskildes frihet genom att förvaltaren ersätter huvudmannen, det vill säga att det är förvaltaren som beslutar och att huvudmannen inte själv kan besluta.

Det är ovanligt med förvaltare. För de personer som behöver god man eller förvaltare räcker det med god man i cirka 95 procent av fallen, medan det för övriga behövs en förvaltare. Arbetet som förvaltare är annars likartat med arbetet som god man.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Det är inte vem som helst som kan få god man eller förvaltare. Lagen säger att den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp kan få god man eller förvaltare. Det räcker alltså inte med att man till exempel enbart har svårt att kunna sköta sin ekonomi. I sådana fall får man söka annan hjälp, till exempel hos en bank eller budgetrådgivare. God man eller förvaltare får normalt ersättning för sitt arbete.

Hur går det till och vem kan ansöka?

När det kan vara aktuellt med att en god man eller förvaltare bör utses ska kommunens handläggare vid överförmyndarnämnden kontaktas. Man får då en särskild blankett som ska fyllas i. Den enskilde kan ta initiativet själv, men även anhöriga, socialtjänstpersonal, sjukvården eller någon annan som har kontakt med huvudmannen kan komma med förslag. I vissa fall krävs läkarintyg.

Beslut och överklaganden

När Överförmyndarnämnden fått in en ansökan kan den behöva kompletteras genom samtal med till exempel kurator eller vårdpersonal. Närmast anhöriga får yttra sig. Därefter sänds handlingarna till tingsrätten, som beslutar. Beslutet kan överklagas till hovrätt. I vissa fall är det aktuellt med en tillfällig god man. Ett sådant beslut fattar överförmyndaren själv och det kan vara klart efter någon vecka om det är brådskande. Beslut om god man eller förvaltare kan normalt ta cirka två månader från det att ansökan kommit in.

Kontroll

Varje god man och förvaltare samt vissa förmyndare ska varje år lämna en redovisning till överförmyndarnämnden. Utöver kontroll av denna görs ytterligare granskningar. Vidare finns regler om spärrar på bankkonto och värdepapper som begränsar rätten till uttag.

Överförmyndarnämnden själv kontrolleras varje år av länsstyrelsen och står under JO:s granskning.

Sekretess och tystnadsplikt

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom en stark sekretess i sekretesslagen. Den innefattar tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.

Samverkan med andra myndigheter

Överförmyndarnämnden samverkar bland annat med sjukvården och kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-06-13
Kontakta oss
  • 14. Överförmyndarnämndens kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Strandvägen 2

  • ofn@arvika.se

  • Tfn 0570-817 02
  • Tfn tid tis, tors 10.00-12.00, ons 13.00-15.00

  • Besök endast efter överenskommelse, bokas via e-post eller under telefontiden. Handlingar och förfrågningar kan även tas emot i stadshusets Kundtjänst, vardagar 7.30-12.00, 12.45-16.00.