Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter vid vissa upplåtelser av offentlig plats

Antagna av Kommunfullmäktige den 29 oktober 1984, § 212.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 31 januari 2011, § 5.

Redovisade belopp avser år 2012.
Avgiftsbeloppen regleras efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1982 som basår. Indexreglering sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år.

 PlatsupplåtelserTid för upplåtelseAvgift kr, lägstAvgift kr, högst
A FÖR FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL   
 1Tillfällig försäljning, lotterier m.m.   
 a)För enbart inom kommunen verksamma ideella föreningar   
 b)För andraDag65255
 2Julgransförsäljning och dylikt per m²Dag2652
 3Gångbaneserveringar och friluftsserveringar per m²År128255
B FÖR ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL    
 1Affischpelare   
 a)Fasta per m² affischytaÅr385 
 b)Rörliga per m² pelareÅr15 378 
 2Övriga reklamplatser (affischtavlor, skåp m.m.)År640 
 3Telefonkiosker   
 a)Utan reklamÅr1 281 
 b)Med reklamÅr2 563 
 4Skyltvaror utanför butik där varorna tillhandahålles – per platsÅr1 281 
 5 Annan plats för visning av varor eller information i reklam eller försäljningssyfte Dag640 
 6Cirkusar exklusive renhållning och vatten Dag1 537 
 7Tivoli och liknande – exklusive ersättning för vatten och renhållningDag2 563 
 8Mötestält per m²Dag128 
C FÖR ÖVRIGA ÄNDAMÅL   
 1Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och dylikt per varje påbörjat hundratal m² Månad3 844 
 2Bodar, provisoriska byggnader per m² - per upplåtelse lägst 50 krÅr51 
 3Annat utnyttjande av offentlig plats per m² - per upplåtelse lägst 50 krÅr51 

För under C 1-3 avsedda upplåtelser gäller dessutom att den till vilken upplåtelse skett ska återställa platsen i före upplåtelsen befintligt skick.

Därest upplåtelse omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives, må jämkning i avgiften för hel period kunna ske.

Avgift, som här avses, bestämmes av Kommunstyrelsen eller efter styrelsens prövning av den, till vilken beslutanderätten för sådant ändamål delegeras. Avgift ska erläggas i förskott och lägst utgå med 50 kronor.

Vid bestämmande av avgift må hänsyn tagas till följande faktorer, nämligen:

  • storleken av upplåten areal
  • det upplåtna områdets värde ur försäljningssynpunkt - trafikintensitet, läge, tid för öppethållande etc.
  • upplåtelsens obetydliga omfattning eller kortvarighet

 
Därest särskilda förhållanden därtill föranleda må jämväl befrielse från avgift lämnas.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-11-18