Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjutsreglemente

Antaget av dåvarande Barn- och utbildningsnämnden den 14 december 2004, § 124.
Senast ändrat av Kommunstyrelsen den 16 september 2013, § 196.

Kommunen ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan enligt följande bestämmelser. Skolskjuts gäller mellan hemmet/skolskjutshållplats och skolan, inte till eller från fritidshem. Skolskjuts anordnas till den skola som eleven hänvisas till. Avstånd till skola eller skolskjutshållplats som berättigar till skolskjuts, se punkt 1 nedan. Vårdnadshavarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.

Skolskjutsorganisationen ses över inför varje läsår.

1   Skolvägens längd

Med skolväg menas den kortast användbara vägen, inklusive gång/cykelväg, mellan elevens adress och den skola till vilken eleven hänvisas för sin skolgång. Om det är kortare avstånd till vald skola än till hänvisad skola så gäller avståndet till den valda skolan.


Kortaste skolväg för att ha rätt till skolskjuts
Åk F-3          2 km
Åk 4-6 2 km
Åk 7-9                            5 km

Kortaste gångavstånd till skolskjutshållplats för att ha rätt till skolskjuts
Åk F-3          2 km
Åk 4-6 2 km
Åk 7-9                            4 km

Ovanstående avstånd kan, i undantagsfall, behöva överskridas t ex på grund av bristande vändmöjligheter för skolbussen.

Hänsyn ska tas så att husgrupperingar så som kvarter eller område med samlad bebyggelse inte delas av avståndsgräns till skola eller hållplats. I sådant fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om ovan angivna km-avstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas.
Vårdnadshavaren ansvarar för att elev kommer till/från skola eller hållplats.

2   Sen ankomst

Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar inte för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen inte kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport. Tidtabell för respektive skolskjutslinjer ska meddelas vårdnadshavaren och skola i samband med läsårsstarten.

3   Väntetid

Väntetider kan uppstå i anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjutsplanen fastställs med utgångspunkt från skolans gemensamma start- och sluttider, den så kallade ramtiden. Väntetiden, d v s tidsskillnaden mellan skolans ramtider och bussens ankomst- respektive avgångstider bör inte överstiga sammanlagt 60 minuter per skoldag. Håltimmar, flextid eller dylikt medför inte skolskjuts vid andra tider. Ambitionen är att väntetiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

4   Färdtid

Med färdtid avses restiden mellan skolskjutsens ordinarie på- respektive avstigningsplats och skolan. Färdtiden bör inte överstiga 60 minuter per enkelresa. Ambitionen är att färdtiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

5   Elever med växelvis boende

Skolskjuts erbjuds normalt från närmaste skolskjutshållplats där eleven är folkbokförd till hänvisad skola inom upptagningsområdet. Elev i förskoleklass, grund- eller grundsärskolan som bor växelvis hos vårdnadshavare med olika adresser kan vara berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna till hänvisad skola. Varaktigt boende och i samma omfattning hos båda vårdnadshavarna är en förutsättning för att eleven ska anses ha växelvis boende. Från vårdnadshavare bosatt i annan kommun utgår ingen skolskjuts.

Elev som har både växelvis boende och val av skola, se punkt 6 "Val av annan skola".

Ansökan om skolskjuts pga "Växelvis boende" görs på avsedd blankett som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika". Ansökan behöver inte göras om inför varje nytt läsår om inte eleven byter skola t ex vid stadiebyte, dvs inför åk 4 eller 7. Dock är det viktigt att andra förändringar anmäls omgående.

Handläggningstid 14 dagar från att ärendet har ankomstregistrerats.

6   Val av annan skola

Vid "Val av skola" upphör rätten till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna. *Elev kan dock få skolskjuts om det finns plats i den befintliga skolskjutsorganisationen och det inte blir en merkostnad för kommunen.

En elev som har både växelvis boende och val av skola kan få skol­skjuts enligt ovan* till den skola som ligger i upptagningsområdet för den vårdnadshavare som eleven inte är folkbokförd i, den så kallade alternativskolan.

En elev som har både växelvis boende och val av en så kallad tredje skola kan få skolskjuts enligt ovan* endast från folkbok­föringsadressen. Med tredje skola menas att den valda skolan inte ligger i någon av vårdnadshavarnas upptagningsområde.

Ansökan för skolskjuts pga "Val av annan skola" görs på avsedd blankett som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika". Ansökan behöver inte göras om inför varje nytt läsår om inte eleven byter skola t ex vid stadiebyte, dvs inför åk 4 eller 7, dock är det viktigt att andra förändringar anmäls omgående.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts för elev som väljer skola i annan kommun.

Handläggningstid 14 dagar från att ärendet har ankomstregistrerats.

7   Flytt under termin

Elev som flyttar under pågående termin till ny folkbokföringsadress med nytt upptagningsområde har rätt att gå kvar på den "gamla" skolan om plats finns, men rätten till skolskjuts kvarstår endast terminen ut. Dock gäller att elev som flyttar i åk 8 eller mellan åk 8 och åk 9 har rätt till skolskjuts vid behov till den "gamla" skolan. Om elever i övriga årskurser fortsatt vill gå kvar så kommer skolskjutsen fr o m nästkommande termin att hanteras som "Val av annan skola" vilket måste ansökas, se punkt 6.

Om flytten däremot är inom samma upptagningsområde och nytt skolskjutsbehov uppstår eller upphör ska detta anmälas omgående till kommunens skolskjutssamordnare.

Vid flytt utanför kommunen upphör skolskjutsen.

Handläggningstid 14 dagar.

8   Elev med särskilda behov

Särskilda behov kan t ex vara skolrelaterade eller medicinska. Behovsbedömningen bör ske med intyg från exempelvis läkare, vårdnadshavare och/eller rektor/elevkonferens.

Ansökan görs av vårdnadshavare på avsedd blankett som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika". Om ansökan beviljas så kommer den att vara tidsbegränsad och en uppföljning om behovet kvarstår eller förändrats kommer att begäras in.

Beslut delegeras till grundskolechef och/eller verksamhetschef.

Handläggningstid 14 dagar från att ärendet har ankomstregistrerats.

9 a Elev med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning av bestående karaktär.

Ansökan görs av vårdnadshavare på avsedd blankett som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika".

Beslut tas av Kommunstyrelsens utskott Lärande och stöd. Handläggningstid 30 dagar från att ärendet ankomstregistrerats.

9 b Elev med tillfällig funktionsnedsättning

Skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall:
Arvika kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, kontakta aktuellt försäkringsbolag (se hemsidan www.arvika.selänk till annan webbplats).

Skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning som inte beror på olycksfall, t ex planerade operationer, kan beviljas efter ansökan. I första hand ska privat försäkring användas. Vid ansökan på avsedd blankett, som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika", ska biläggas varför inte privat försäkring har använts. OBS! För elev med val av skola gäller att det inte får medföra en merkostnad för kommunen.

Beslut tas av Kommunstyrelsens utskott Lärande och stöd. Handläggningstid 30 dagar från att ärendet ankomstregistrerats.

10   Särskilda skäl

Skolskjuts kan beviljas av särskilda skäl som inte innefattas i punkt 8 eller 9.

Ansökan görs på avsedd blankett som finns på Arvika kommuns hemsida och skickas till "Arvika kommun, 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika".

Beslut härom fattas av Kommunstyrelsens utskott Lärande och stöd. Handläggningstid 30 dagar från att ärendet ankomstregistrerats.


11   Avstängning av skolskjuts

Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

12   Länstrafiken

Kommunen ska samverka med länstrafikhuvudmannen för att i största möjliga utsträckning utnyttja/anpassa befintliga tåg- och bussförbindelser för skolskjutsar. Kommunen svarar för att skolskjutsberättigade elever får färdbevis/skolpass. Färdbeviset ska betraktas som en värdehandling och ska hanteras på ett sådant sätt att det inte förkommer. För att få ett nytt färdbevis då det gamla förkommit betalar eleven en avgift om 200 kronor.


13   Skolskjutsvägar

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga eller kommunala underhållsbidrag. I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje enskilt fall av kommunen. Vid sådan prövning ska ovanstående definition av skolskjutsvägar vara vägledande.


14   Väghållning

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsvägar krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. I annat fall är transportören inte skyldig att utföra skolskjutsen. Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in.
Vårdnadshavaren ansvarar då för barnen.

15  Trafikstörningar

Vid störningar i form av förseningar i trafiken ska elever invänta skolskjutsen på hållplatsen i minst 20 minuter om väderleken så medger. Vid utebliven hämtning av elever ska transportören utan dröjsmål informera och orientera kommunen om situationen. Kommunen svarar för att med transportörens bistånd sprida information till vårdnadshavaren vid utebliven hämtning av elever.
Vårdnadshavaren ansvarar för elevs säkerhet vid utebliven hämtning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-25
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Per-Joel Sewelén
  • Verksamhetschef
  • Tfn 0570-817 84
Mer information