Lyssna på sidan Lyssna

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

(2 bilagor)

Arvika kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Antagna av Kommunfullmäktige den 29 april 1996, § 45.
Senast ändrade av länsstyrelsen den 15 mars 2013.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Arvika kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 • samtliga kyrkogårdar inom kommunen
 • samtliga av kommunen iordningställda lekplatser
 • Skutbouddens hembygdsområde
 • travbanan på Vik
 • motorbanan i Segerfors
 • slalombacken i Rackstad
 • skjutbanan vid Paradiset
 • samtliga av kommunen förvaltade idrotts- och fritidsanläggningar samt av kommunen iordningställda och särskilt utmärkta spår och leder
 • särskilt anordnade friluftsbad vid Bergsviken, Edane, Fredros, Gravås, Ingestrand, Körselviken, Klässbol, Kolsjön, Mangskog, Hungvik, Soterud, Stömne, Takene, Årbotten och Sölje.

§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 §, 14 § andra stycket och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske vardagar kl. 22.00 - 06.00, lördagar, söndagar och helgdagar utan polismyndighetens tillstånd.

Utsändning från fordon av tal och musik med så hög ljudvolym, att den uppenbart stör den allmänna ordningen och trafikanter, som vistas på offentlig plats, får inte ske inom det område som omslutes av Kyrkviken -Strandvägen - Palmviksgatan - Fallängsvägen - Lilla Jakobsgatan - Fältgatan - Jägargatan - Styckåsen - Viksälven - Kyrkviken  (se kartbilaga 1)

Containrar

§ 8 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Plan- och bygglagen reglerar frågor som kräver bygglov.

Markiser, flaggor och skyltar av sådant slag att de inte omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Ej heller får ställ m.m. placeras på gångbana så att de hindrar framkomligheten.

Adressnummer

§ 10
Fastighetsägare är skyldig att tillse, att adressnummer finns uppsatt på varje bebyggd fastighet, som är belägen där adressnummer finns. Numret ska vara lätt avläsbart från gatan vid fastighetens entrésida.

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Affischering

§ 11
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd, el- och teleskåp, transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 12
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 13
Spritdrycker, vin, starköl klass III och folköl klass II får inte förtäras utomhus på offentlig plats inom områden som omslutes av
Kyrkviken — Strandvägen —  infarten till Arvika Näringslivscentrum (ANC) — husliv runt ANC-fastigheten — västerut utmed järnvägen — Järnvägsgatan — Palmviksrondellen — Fallängsvägen —Lilla Jakobsgatan — Fältgatan — Karlstadsvägen — bussficka med grönområde vid Taserudsgymnasiet — Gaterondellen — väg 175 fram till Viksälven — Viksälven — fabriksområdet — parkeringsplatsen med grönområde vid Folkets Park — järnvägen — Viksälven — Kyrkviken, annat än i samband med tillåten utskänkning (se kartbilaga 2).

Ambulerande försäljning

§ 14
Ambulerande försäljning får ske på torget.

För ambulerande försäljning på följande platser krävs Polismyndighetens tillstånd:

- på gångbanan utanför Apotekaren 7, Kyrkogatan 28
- Storgatan
- Gågatan

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Bad och camping

§ 15
Simhopp från brygga vid de i § 3 angivna badplatserna är förbjudet om det inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet.

Camping får inte ske på följande platser:

 • torget
 • begravningsplatsen vid Mikaelikyrkan
 • kyrkogårdar
 • stadsparken
 • Viksholmen och dess tillfartsväg samt inom Såguddenområdet allt beläget söder om järnvägen.

På Ingestrands campingplats gäller av dåvarande fritidsnämnden utfärdade allmänna ordningsbestämmelser.

Hundar

§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för tjänstehund under tjänsteutövning.
 
§ 17
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagda områden.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte medföras till kommunalt skötta badplatser.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
 
§ 18
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats inom detaljplanelagda områden.

Hästar

§ 19
Ridning får inte ske i motionsspåren på Vik, Ingestrand och Rosendal.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 20
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor med åldersgräns 18 år inom följande områden med sammanhållen bebyggelse:

detaljplanelagda områden av Arvika tätort och Edane, Glava, Gunnarskog, Jössefors, Klässbol, Sulvik och Ottebol.

Tillstånd krävs ej för användande av pyrotekniska varor i mindre omfattning påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.

§ 21
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och liknande vapen får inte användas på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed jämställda platser. Vidare får sådana vapen ej användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område annat än på särskilt iordningställd skjutbana utan tillstånd av polismyndigheten.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 22
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12-15 §§, 17-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
______

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 maj 2005.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-13
Kontakta oss
 • 19. Planering och utveckling
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Peter Adolfsson
 • Gatu- och trafikansvarig
 • Tfn 0570-817 63