Lyssna på sidan Lyssna

Making Cities Resilient

Kampanjen Making Cities Resilient lanserades i maj 2010 av FN:s organ för internationell katastrofriskreducering, UNISDR. Syftet med kampanjen är att främja genomförandet av Hygo Framework for Action, HFA, på lokal nivå.

HFA är en internationell handlingsplan som regeringar runt om i världen har antagit. Genom HFA har länder förbundit sig till att vidta åtgärder för att minska sårbarheten vid naturkatastrofer. HFA består av tio punkter som kommunen ska arbetat utifrån för att skapa resiliens, alltså förmåga att motstå, hantera och återhämta sig efter en kris.

Sedan översvämningen 2000-2001 har Arvikas engagemang för att skapa en resilient kommun varit stort. Kommunens arbete stämmer väl överens med de tio punkter som HFA rekommenderar för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslog därför att kommunen skulle bli en förebildskommun. År 2013 skrev Arvika kommun under åtagandet att vara en förebild för kampanjen Making Cities Resilient.

Vad innebär det att vara med i kampanjen?

Med stöd av de tio punkterna i HFA ska kommunen beskriva det pågående arbetet och sprida erfarenheter till andra kommuner. Med hjälp av indikatorer ska kommunen värdera det riskreducerande arbetet för att kunna mäta utvecklingen. Indikatorerna sammanställs med det digitala verktyget LGSAT (Local Government self-assessment tool) och skickas till UNISDR.

Deltagandet i kampanjen har inneburit att Arvika har kunnat utbyta erfarenheter med andra kommuner som står inför liknande utmaningar. Nätverket i Sverige ses två gånger om året för att främst diskuterar frågor som rör klimatanpassning och översvämningar. Till varje nätverksträff brukar olika myndigheter och organisationer bjudas in som exempelvis SMHI, Boverket och Riksantikvarieämbetet.

Kampanjen har också lett till att Arvika kommun har fått ett bra kontaktnät i Sverige, vilket har varit till stor hjälp under arbete med översvämningsskyddet. I nätverket för Making Cities Resilient ingår Arvika, Jönköping, Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Jokkmokk, Vansbro, Vellinge och Ängelholm.

Under världskonferensen i Sendai i mars 2015 lanserades en uppdaterad version av HFA, Sendai Framework. De tio nya punkterna i Sendai Framework som kommunen ska arbetat utefter är:

 1. Att skapa en organisation för det riskreducerande arbete
 2. Identifiera och förstå dagens och morgondagens risker.
 3. Stärka kommunens ekonomiska förmåga att arbeta med resiliens
 4. Sträva efter en resilient stadsplanering
 5. Skydda de naturliga buffertzonerna som finns i ekonsystemet.
 6. Stärka förmågan hos våra samhällsviktiga verksamheter.
 7. Förstå och stärka civilsamhället och kulturens betydelse för en resilient kommun.
 8. Öka infrastrukturens resiliens.
 9. Säkerställ att det finns effektiv krishantering
 10. Möjliggör för en effektiv och väl genomtänkt återuppbyggnad (Build Back Better).

U-Scorecard

För att bättre kunna mäta och utvärdera kommunens riskreducerande arbete har det utvecklats ett scorecard (målkort). Syftet är att ta reda på vilken nivå dagens riskreducerande arbete ligger på, identifiera var prioriteringar och investeringar behöver göras samt mäta kommunens förmåga att motstå och återhämta sig efter en naturkatastrof. Scorecard är en utveckling av LGSAT och kommer ge kommunen mer detaljerad information om hur det riskreducerande arbetet bör drivas.

Innan U-scorecard kan lanseras i Europa ska en grupp pilotkommuner testa och utvärdera förslaget. Arvika är en av dessa pilotkommuner. Projektet leds av MSB och finansieras till största delen av EU-kommissionen.

Under projektperioden (februari 2015 - 30 juni 2016) ska pilotgruppen genomföra tre workshops på internationell nivå, där deltagarna utbyter erfarenheter av hur kommunerna kan genomföra scorecard. Kommunerna ska även hålla workshops med samverkande organisationer på lokal nivå, i syfte att få fram tillräcklig data för att fylla i scorecard.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-10-03
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 20. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Andersson
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn 0570-814 77