Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

När utskottens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i foajén i Arvika stadshus.

Anslaget sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.

1 januari 2018 webbanslagstavla

Den 1 januari 2018 (när den nya kommunallagen träder i kraft) läggs den officiella anslagstavlan ner och en webbanslagstavla införs i dess ställe. Fram tills dess testar vi den nya webbanslagstavlan parallellt med den vanliga fysiska anslagstavlan.

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2017-12-14

  Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017


  Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen
  måndagen den 18 december 2017 kl. 19.00.
  Förhinder Ordinarie ledamot anmäler förhinder på tfn 0570-816 00 vx.
   
  Upprop.
   
  Justering Val av justerare.
  Datum och plats för justering Kommunledningsstabens kansli den 27 december 2017
   
  Information.
  Kommunfullmäktige inleds med musikunderhållning av elever från Musikskolan
   
  Lars-Ove Jansson Ordförande
  Mia Nilsson Sekreterare
   
  Föredragningslista

  1 Allmänhetens frågestund 
  KS 2017/23-101

  2 Interpellationsdebatt 
  KS 2017/25-101

  3 Enkla frågor
  KS 2017/24-101

  4 VA-taxa ny konstruktion, VA-avgifter 2018 
  KS 2017/1338-350

  5 Revidering Myndighetsnämndens reglementen 
  MN 2017/142

  6 Motion om att Arvika kommun utreder möjligheterna att införa serviceassistenter inom hemsjukvården 
  KS 2017/836-009

  7 Motion om fler simlektioner som förebyggande åtgärd mot drunkningsolyckor 
  KS 2017/1020-009

  8 Motion om utveckling av kommunpolisen 
  KS 2017/881-009

  9 Motion om hundrastgård 
  KS 2016/841-009

  10 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 
  KS 2017/686-700

  11 Avsägelse av uppdrag, Stefan Jonsson (S) 
  KS 2017/1435-101

  12 Avsägelse av uppdrag - Anders Johansson (C) ledamot i Valnämnden 
  KS 2017/1436-101

  13 Val av ny ledamot till Valnämnden efter Anders Johansson (C), Bengt Olsson (C) 
  KS 2017/1437-101

  14 KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning avseende ägarstyrning, för kännedom 
  KS 2017/1058-007

  15 KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet, för kännedom 
  KS 2017/242-007


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-14
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22