Lyssna på sidan Lyssna

Lövås 1:89

karta

Upphävande av del av detaljplan – fastigheten Lövås 1:89, Glava

Kommunledningsutskottet beslutade den 3 april 2017 att ett förslag om upphävande av del av gällande detaljplan för fastigheten Lövås 1:89 ska tas fram samt att det ska samrådas enligt Plan- och bygglagen. Upphävandet sker med förenklat standardförfarande. Detta då genomförandetiden för detaljplanen gått ut samt att upphävandet av del av detaljplanen anses förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Syftet med upphävandet är att fastighetsägaren önskar sälja del av fastigheten Lövås 1:89. Gällande detaljplan anger markanvändning för ”allmänt ändamål”, vilket innebär att endast ett offentligt organ får vara huvudman för den marken. Försäljning av fastigheten kan därför inte genomföras då den som önskar köpa marken inte är ett offentligt organ. Detaljplanen föreslås därför upphävas för det område som önskas säljas.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap §11(2010:900) , ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Då upphävandet sker med förenklat standardförfarande är detta det enda tillfället att lämna synpunkter.

Synpunkter och mer information

Handlingarna finns utställda mellan den 29 september och 20 oktober 2017. Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 20 oktober 2017 till Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF

Plankarta

PDF

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-28
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41