Lyssna på sidan Lyssna

Hjorten 1-4, Smeden 6 m fl

ritning

Detaljplan för Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för kvarteren Hjorten, Smeden samt del av Solbergastaden 1:4. Kommunledningsutskottet beslutade den 20 juni 2016 att ge Kommunledningsstaben uppdraget att ta fram en detaljplan för planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för ny högstadieskola på kv. Hjorten och del av kv Smeden med möjlighet att skapa förbindelse mellan kvarteren över/under Per Anderssons gata, samtidigt som siktlinjen och passagemöjligheten för gående längs gatan värnas. Vidare syftar planen till att pröva möjligheten till en central belägen sporthall inom kvarteret Smeden, i nära anslutning till den nya skolan. Planen syftar även till att pröva möjligheten till bostäder/kontor/centrumändamål inom resterande delar av kv Smeden samtidigt som Centralskolans kulturhistoriska värden värnas. Planen ska även möjliggöra för parkändamål som kan användas såväl för skolans behov som för allmänheten.

Planförslaget är i sin helhet inte förenlig med gällande översiktsplan. Detta då kvarteret Hjorten vid tidpunkten då översiktsplanen togs fram avsågs planeras för bostäder. Planförslaget anses dock förenligt då det finns ställningstaganden om ändamålsenliga lokaler för utbildning samt att Arvika stad ska växa främst genom förtätning.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap §11, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga den 27 mars-20 april i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BehovsbedömningPDF

Geoteknisk utredningPDF

TrafikutredningPDF

Trafikutredning bilagaPDF

DagvattenutredningPDF

KulturmiljöunderlagPDF

LokaliseringsprövningPDF

Framtidens skola, SWECOPDF

Förstudie Brunnberg och ForshedPDF

 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 20 april 2018 till: Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Samrådsmöte kommer att hållas i Centralskolans matsal den 9 april kl 18.30.

Mer information (bland annat den pedagogiska verksamhetsidén) finns på webbsidan Framtidens skolorganisation.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-26
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41