Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter, taxor

Bygglovtaxa

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för villkorsbesked och ingripandebesked, tekniskt samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörelse i Post- och inrikes Tidningar.

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har beslutat att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder ska tas ut enligt Sveriges kommuner och landstings taxa.

Avgiftens storlek är baserad på olika faktorer som till exempel byggnadens storlek, typ av byggnation samt typ av byggnad. Om åtgärden är strandnära krävs även en strandskyddsdispens. Om byggnation sker inom eller utanför planlagt område påverkar även detta avgiftens storlek.

För att få en uppfattning om avgifternas storlek får du nedan några exempel.

Exempel

Avgift för besked

Förhandsbesked - 3 560 kr
Strandskyddsdispens - 7 120 kr

Bygglov för ett planenligt enbostadshus med garage med en bruttoarea mindre än 199 kvm

Bygglov + kungörelse 14 810 kr + 228 kr = 15 038 kr

För alla ärenden där det krävs att grannar hörs, tillkommer en avgift på 1 424 till 4 272 kr beroende på antal.         
                  

Avgift för anmälan

Eldstad - 890 kr
Ventilation. enbostadshus - 1 780 kr

Avgift för anmälan "Attefallshus", takkupor, tillbyggnad 15 kvm, ytterligare bostad

2 000-3 500 kr.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-26
Kontakta oss
  • 19. Bygglov
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Sören Linder
  • Bygglovchef
  • Tfn 0570-816 39

  • Jessica Wittemyr
  • Bygglovinspektör
  • Tfn 0570-816 38